Українська мова за професійним спрямуванням

                                                      

Назва теми

 

Модуль 1. Культура професійного мовлення

 

Змістовий модуль 1.1 Культура професійного мовлення

1

Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».Нормативні документи про державний статус української мови. (Лекція)

2

Стилі сучасної літературної мови. (Самостійна робота)      

3

Мова як генетичний код нації, засіб пізнання, мислення, спілкування, як показник рівня культури людини. (Лекція)

4

Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю. Типи мовлення. (Лекція)

5

Поняття літературної мови. Мовна норма, варіанти норм. Ознаки та аспекти культури мовлення. (Самостійна робота)

6

Мовленнєва культура — критерій професійної майстерності фахівця. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури. (Лекція)

7

Культура мовлення під час дискусії. (Лекція)

8

Культура телефонного діалогу. (Практична)

9

Мова і професія. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу. (Лекція)

10

Управління мовленням та його структурування з допомогою тематичної організації, зв’язності та злитості.  (Лекція)

11

Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності. (Самостійна робота)

12

Формулювання понять, порівняння і зіставлення, виділення головного,систематизація, узагальнення, аргументація, доведення, встановлення причиново-наслідкових зв’язків, спростування, складання алгоритму, робота за аналогією, висування гіпотези, експериментування і моделювання. (Лекція)

  13

Закони риторики. (Лекція)

14

Загальні принципи і правила ділового спілкування фахівця:  моральність, повага до інших людей,  раціональність,  правила критики та  самокритики. (Лекція)

15

Культура професійного мовлення. (Семінарське заняття)

 

Модуль 2. Лексичні, морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної мови

 

Змістовий модуль 2.1 Лексичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні

16

Терміни і термінологія. Лексика за сферою вживання. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної. Функції та структурно — граматичні особливості слів - термінів. (Лекція)

17

Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові. Правопис складних іменників та прикметників. Правопис прислівників. (Практичне заняття)

18

Джерела, походження, способи творення термінологічної лексики. Правила вживання термінів. Терміни і професіоналізми. Творення професіоналізмів. (Лекція)

19

Особливості українського правопису. Орфоепічні норми. (Самостійна робота)

20

Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні. Джерела походження фразеологізмів. Сфери вживання. Типи термінологічних словників(відповідно до фаху). (Лекція)

21

Лексичні норми сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні. (Семінарське заняття)

22

Багатозначні слова. Синонімічний вибір слова. Словники синонімів та паронімів: правила користування. Пароніми та омоніми у мові фаху. Складноскорочені  слова,  абревіатури  та  графічні  скорочення.  Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті  (граматичні форми). (Лекція)

 

Змістовий модуль 2.2 Морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної мови

23

Особливості використання різних частин мови у професійному спілкуванні. Іменники на позначення професій, посад, звань. Відмінювання прізвищ, імен, по батькові, географічних назв. Правопис відмінкових закінчень іменників II відміни у родовому відмінку. Рід, число невідмінюваних іменників. (Лекція)

24

Особливості використання займенників у діловому мовленні. Узгодження прикметників з іменником на означення певних професій. (Лекція)

25

Числівники в діловому мовленні: написання цифрових даних у професійних текстах. Безособові конструкції з дієслівними формами на -но, -то.(Лекція)

26

Прийменники у професійному мовленні. Прийменник по в діловому мовленні. Синтаксичні структури у професійному мовленні.(Лекція)

27

Морфологічні та синтаксичні норми сучасної української літературної мови. (Семінарське заняття)

28

Розповідна форма викладу матеріалу. Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, дієприслівникових та дієприкметникових зворотів, однорідних членів речення.  Місце в реченні вставних слів та словосполучень у діловому мовленні. (Лекція)

29

Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні. (Лекція)

30

Просте і складне речення.(Практичне заняття)

 

Модуль 3 Ділові папери

 

Змістовий модуль 3.1 Укладання професійних документів

31

Документ — основний вид ділового мовлення. Вимоги до складання та оформлення різних видів документів. Основні реквізити. Види документів та їх класифікація. Стандартні і нестандартні документи. Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту. (Лекція)

32

Документи щодо особового складу: накази щодо особового складу, резюме,  заява. (Практичне заняття)

33

Реквізити документів та вимоги до їх написання.(Самостійна робота)

34

Управлінська документація. Оформлення стандартних документів.(Самостійна робота)

35

Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування. (Лекція)

36

Ділове листування. (Практичне заняття)

37

Оформлення довідково -інформаційних документів. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.(Самостійна робота)

38

Розпорядчі документи: наказ, розпорядження, постанова.(Самостійна робота)

39

Ознайомлення з організаційними документами. Статут, положення, інструкція. (Самостійна робота)

40

Оформлення довідково - інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. (Лекція)

41

Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки). (Практичне заняття)

42

Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс. (Самостійна робота)

43

Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки). (Самостійна робота)

44

Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика.(Лекція)

45

Укладання професійних документів. (Семінарське заняття)

 

                                                                                                                                                                  

Комментариев нет:

Отправить комментарий